CLB

 

Vrij CLB Limburg, afdeling Tongeren

Dirikenlaan 4, 3700 Tongeren

012 39 83 40

 

tongeren@vclblimburg.be

www.vclblimburg.be

Openingsuren:                    

 • Maandag: 8.30 u - 12.30 - 17.00 u - 19.00 u
 • Dinsdag:  8.30 u - 12.30 - 13.00 u - 17.00 u
 • Woensdag:  8.30 u - 12.30 - 13.00 u - 16.00 u
 •  Donderdag:  8.30 u - 12.30 - 13.00 u - 17.00 u
 • Vrijdag: 8.30 u - 12.30 - 13.00 u - 16.00 u

Vrij CLB Limburg is gesloten (schooljaar 2018 - 2019)

 • op zaterdagen en zondagen en op de wettelijke en decretale feestdagen
 • 2/11/2018
 • Tijdens de kerstvakantie van 24/12/2018 t.e.m. 02/01/2019
 • Tijdens de paasvakantie van 10/04/2019 t.e.m. 17/04/2019
 • 31/05/2019
 • Tijdens de zomervakantie van 11/07/2019 t.e.m. 15/08/2019

Onze hulpverlening is kosteloos voor leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kan dus gerust los van de school bij ons terecht.

Het CLB zal steeds een belangrijke rol opnemen wanneer we vaststellen dat de leerling nood heeft aan een uitbreiding van zorg. In dat geval zullen we ook jou en je ouders betrekken. Als de school aan het CLB vraagt om je te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Die begeleiding zal enkel starten als de leerling daarmee instemt. Vanaf de leeftijd van 12 jaar geldt dat de leerling in principe voldoende in staat is om dit soort beslissingen zelfstandig te nemen (hij  wordt dan met andere woorden bekwaam geacht). Is dat niet het geval, dan is de instemming van de ouders nodig. De leerling en de ouders worden in elk geval zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende stappen van de begeleiding.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen.
Je kan bij je CLB terecht met heel wat vragen.

Je kan naar het CLB...

 • als je ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt;
 • je moeite hebt met leren;
 • voor studie- en beroepskeuzehulp;
 • vragen hebt over je gezondheid, je lichaam... ;
 • met vragen over seks, vriendschap en verliefdheid;
 • voor inentingen.

Je moet naar het CLB...

 • op medisch onderzoek;
 • als je te vaak afwezig bent op school (leerplicht);
 • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;
 • om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;
 • bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.

Onze werking is op deze manier georganiseerd

 We werken met een onthaalteam per school. Deze CLB-medewerkers zorgen voor:

 • Onthaal van nieuwe vragen
 • Toe leiden naar gepaste vervolghulp (door het CLB of extern)
 • Informeren en adviseren van leerlingen, hun ouders en de leerkrachten
 • Dit alles in een of enkele interventies

 Je kan dit team bereiken via mail: onthaaltongeren@vclblimburg.be,

of telefonisch op het CLB: 012/39 83 40

Dit mailadres is enkel voor rechtstreeks contact tussen ouders/leerkrachten en het onthaalteam.

 Daarnaast werken we met trajectteams. Deze teams gaan voor een langere tijd op pad met de leerlingen (en/of ouders en leerkrachten):

 • Uitgebreide analyse van de problemen
 • Begeleiden
 • Coördineren van begeleidingstrajecten
 • Verontrustende situaties, crisissituaties

Op basis van de expertise wordt telkens bekeken wie een bepaalde vraag verder opneemt. De school, leerlingen en/of ouders worden op de hoogte gebracht welke CLB-medewerker dit is.

 Op onderzoek: het systematisch contact met het CLB

 Vanaf schooljaar 2019-2020 wijzigen de medische consulten van het CLB. In de toekomst zullen er 5 contactmomenten (eerste kleuters – eerste leerjaar – vierde leerjaar – zesde leerjaar – derde secundair) plaatshebben en 4 vaccinatiemomenten (eerste leerjaar – vijfde leerjaar – eerste secundair – derde secundair). In het schooljaar 2018-2019 werken we met een overgangsjaar om de opvolging van alle leerlingen in goede banen te leiden. Voor ieder systematisch contact krijgt u een brief met meer uitleg.

 De doelstelling van de systematische contactmomenten is om alle leerlingen een regelmatig aanbod te bieden.

 

Overgangsjaar 2018- 2019

1e secundair

3e secundair

Contactmoment

Beperkt aanbod

Verplicht

Vaccinatieaanbod

X (meisjes)

X

 We overlopen even de aandachtspunten:

 • Leerlingen uit het eerste secundair krijgen een beperkt en vrijblijvend aanbod. Deze leerlingen zitten in een kritische leeftijd voor de groei en de puberteit. Door de wijziging zouden zij een lange periode geen aanbod krijgen (tussen het vijfde leerjaar en het derde secundair). Deze periode is te lang. Ouders die niet op dit aanbod wensen in te gaan, kunnen dat gewoon laten weten aan het CLB (door de brief terug mee te geven en aan te kruisen dat het onderzoek voor hun niet nodig is). De andere leerlingen krijgen een beperkt aanbod.
 • Het aanbod in het derde secundair is een contactmoment zoals voorheen.

 

Inentingen

 

Welke inentingen kan je krijgen?

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen.

Om ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven.

 

   
     
 • 1ste secundair

12/13 jaar

Baarmoederhalskanker (HPV)

Hepatitis B (Geelzucht)

 • 3de secundair

14/15 jaar

Difterie, Tetanus, Kinkhoest

CLB-dossier

Kom je bij ons voor begeleiding, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jou en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:

 • In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
 • We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
 • We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.

Naar een andere school

 Wanneer je van school verandert, wordt je dossier overgemaakt aan het CLB dat de nieuwe school begeleidt (besluit van de Vlaamse Regering, 08.06.2001, art. 7, 8 en 9).

 De identificatiegegevens van de leerling, de gegevens over de inentingen, de medische onderzoeken, de leerplichtbegeleiding en (indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs worden automatischovergedragen.

 • Alle andere gegevens worden overgedragen indien er geen verzet wordt aangetekend. Dit verzet kan aangetekend worden door je ouders of door jezelf indien je 12 jaar of ouder bent. Het moet schriftelijk gebeuren binnen een termijn van 10 dagen na de overdracht. Dat is dus vanaf het moment dat je in de nieuwe school wordt ingeschreven. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch met je inschrijving verhuist.

 Ook belangrijk om weten

Het CLB mag in geen enkel geval - tenzij er schriftelijke toelating is van je ouders of jezelf, indien je ouder bent dan 12 jaar – gegevens uit het dossier overdragen aan andere instanties, hulpverleners, derden, enz.

 • Aan de betrokken schooldirectie en het schoolpersoneel worden alleen gegevens doorgegeven die nodig zijn opdat zij hun taak naar behoren kunnen vervullen. Deze overdracht gebeurt enkel na een zorgvraag en met inspraak van de minderjarige en/of de ouders.

Het dossier inkijken?

Vanaf 12 jaar mag dat meestal. Meestal, want daarop bestaan enkele uitzonderingen. Je ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met jouw toestemming. Ben je jonger dan 12 jaar, dan mogen je ouders of voogd het dossier inkijken. Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.

Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.

Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kan vragen om sommige gegevens niet in je dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.

En later?

We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij op de hoofdzetel van jouw CLB, te tellen vanaf het laatste medisch consult.

Voor meer informatie kan je terecht op deze website: http://www.vclblimburg.be/secundaironderwijs_info

Een klacht

Heb je een klacht dan luisteren we er graag naar. We hebben een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Vraag er gerust naar bij je CLB. 

Website Onderwijskiezer:www.onderwijskiezer.be

 Je bent op zoek naar een studierichting. Een richting die goed bij je past en die je alle kansen geeft voor jouw toekomst. Onderwijskiezer helpt je in die zoektocht. Onderwijskiezer is bedoeld voor leerlingen, ouders, leerkrachten, CLB-ers, … kortom voor iedereen die op zoek is naar objectieve, onafhankelijke en kwaliteitsvolle informatie over het gehele onderwijslandschap.

CLB Ch@t – DEL your problems, Take CTRL of your life

Zit je ergens mee? Wil je iets veranderen in je leven? Zoek je een andere studierichting? Je wil je beter in je vel voelen, maar je kan er moeilijk over praten? CHAT dan!

Op CLB Ch@t kan je terecht met al je kleine en grote zorgen, veilig, gratis en anoniem! Opgeleide medewerkers van het CLB staan klaar om jou een luisterend oor te bieden en samen met jou te zoeken naar een gepaste oplossing!  

Voor wie? Leerlingen 3de graad lager onderwijs en secundair onderwijs

Hoe? Surf op je tablet, smartphone of laptop naar www.clbchat.be

Wanneer? Maandag, dinsdag en donderdag van 17 tot 21 u. en woensdag van 14 tot 21 u., schoolvakanties niet meegerekend.  

Natuurlijk blijven we ook bereikbaar op school via Smartschool, je leerkracht of leerlingenbegeleider.

 

Naar boven